OBJEKTIF PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA MENGIKUT GRED

OUR SCHOOL

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing.

9:00 TO 17:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing.

(00) 051907080

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing.

DOCUMENTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing.

Herowl Malay helps students to master the language by enhancing the 5 fundamental skills: Reading, Listening, Speaking, Understanding and Writing.

Why choose our Herowl Malay Program? Herowl Malay allows students to begin at a point where they are encouraged to work independently with confidence and interest. Our program and syllabus is based on Malaysia Education Curriculum Standard for Malay Subject. Moreover, Herowl Malay is designed to foster students' interest in understanding, reading and writing effectively. We emphasize in approaching the language in a fun and creative way.

Gred 1
Gred 1

Mengenal huruf vokal dan konsonan.

Dapat memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad dan perkataan dengan betul..

Dapat memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi satu dan dua suku kata dengan betul dan tepat.s

Gred 2
Gred 2

Dapat memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi tiga suku kata, diftong dan konsonan gabungan dengan betul.

Berkeupayaan untuk menulis secara betul dan kemas.

Berkeupayaan untuk membaca dengan sebutan dan antonasi yang betul.

Menguasai kemahiran asas berbahasa.

Gred 3
Gred 3

Dapat membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan antonasi yang betul..

Dapat membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Memahami dan mengetahui penggunaan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul.

Memperkaya kosa kata melalui pembacaan.

Gred 4
Gred 4

Mengetahui, memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul mengikut konteks.

Dapat membina ayat dan menulis jawapan berpandukan gambar dengan betul dan tulisan yang kemas.

Dapat membaca dan memahami perkataan dan frasa yang mengandungi dua atau lebih suku kata, diftong, vokal bergandingan dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Gred 5
Gred 5

Dapat membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan petikan.

Dapat membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan grafik dengan betul.

Berupaya menghasilkan penulisan pelbagai genre secara berpandu dengan betul.

Memahami, menguasai dan menggunakan tatabahasa dengan betul dalam pelbagai konteks.

Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur yang betul dan tepat.

Gred 6
Gred 6

Dapat menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan.

Memahami, menguasai dan menggunakan sistem bahasa dengan betul dalam pelbagai.

Dapat membaca dengan sebutan, antonasi dan kelancaran yang betul.

Mampu menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Memahami dan menguasai aspek morfologi dan sintaksi bahasa Melayu agar dapat digunakan dengan betul dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis.

Menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh dalam petikan atau gambar.

Membina dan menulis ayat menggunakan sistem bahasa yang betul berdasarkan bahan grafik atau perkataan yang diberikan..

Gred 7
Gred 7

Memahami petikan dan menulis ulasan berdasarkan petikan dalam satu perenggan dengan betul.

Memahami soalan pemahaman dan memberikan jawapan melalui pemilihan jawapan dengan betul..

Membina dan menulis ayat dengan betul menggunakan perkataan atau gambar yang diberikan secara kreatif dan betul.

Meningkatkan pemahaman dalam tatabahasa terutamanya peribahasa, simpulan bahasa dan penjodoh bilangan.

Gred 8
Gred 8

Dapat memahami soalan dan menulis karangan berpandukan maklumat yang diberikan dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca, ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas.

Menulis ulasan dengan mengeluarkan maklumat dari petikan dengan betul dan mampu membuat huraian yang lengkap berdasarkan petikan.

Dapat memberikan jawapan yang tepat untuk soalan pemahaman tanpa perlu membaca keseluruhan petikan.

Memahami dan menguasai menggunakan tatabahasa yang dipelajari dengan tepat dalam pelbagai konteks.

Kecekapan memahami dan mengungkap perkataan , frasa dan ayat dengan sebutan, intonasi dan kelancaran yang betul.

HEROWL BRAIN TRAINING & LEARNING CENTER

Come and visit us today!

Herowl Brain Sri Petaling

No. 71-1 & 73-1, Jalan Radin Bagus,

Bandar Baru Sri Petaling,

57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: 016-779 7728

              

CONTACT US